لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
فیزیک گرایش ذرات بنیادیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینفیزیک--861علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش حالت جامددکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینفیزیک--861علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش گرانش و فیزیک نجومیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینفیزیک--861علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش هسته ایدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینفیزیک--861علوم پایهدانلود فایل
مهندسی حمل و نقل ریلیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/01فعالتدوینمهندسی عمران--13961001فنی و مهندسیدانلود فایل
زیست شناسی جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم زیستی--861علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم زیستی--861علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم زیستی--861علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم زیستی--861علوم پایهدانلود فایل
مهندسی بازرسی فنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--882فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۹۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.