لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3086مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاکدکتری تخصصی1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--565کشاورزیدانلود فایل
3207مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--565کشاورزیدانلود فایل
3503مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاکدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3479مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3502مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3206مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاهکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--565کشاورزیدانلود فایل
3478مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3079مدیریت صنایع چوب و کاغذدکتری تخصصی1381/02/29منسوخبازنگریمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3087مدیریت منابع خاکدکتری تخصصی1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--565کشاورزیدانلود فایل
3506مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاکدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۹۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰