لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی نساجی گرایش مهندسی پوشاککارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی813فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نساجی-مهندسی پوشاککارشناسی پیوسته1382/12/23منسوختدوینمهندسی نساجی502فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفتکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی شیمی787فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفتکارشناسی پیوسته1389/10/20فعالبازنگریمهندسی شیمی787فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفتکارشناسی پیوسته1395/11/23فعالتدوینمهندسی شیمی882فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفتکارشناسی پیوسته1395/11/23فعالتدوینمهندسی شیمی882فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفتکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی شیمی787فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت گرایش بهره برداری از منابع نفتکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی شیمی787فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت گرایش حفاری و استخراج نفتکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی شیمی787فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوریکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی شیمی787فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۹۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.