لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1398مهندسی شیمیدکتری تخصصی1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
1732مهندسی شیمی - بیوتکنولوژیدکتری تخصصی1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
1907مهندسی شیمی گرایش ترمودینامیک، سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیاییدکتری تخصصی1376/04/08منسوختدوینمهندسی شیمی--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1909مهندسی شیمی گرایش طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایندهادکتری تخصصی1376/04/08منسوختدوینمهندسی شیمی--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1911مهندسی شیمی گرایش مهندسی محیط زیستدکتری تخصصی1376/04/08منسوختدوینمهندسی شیمی--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1912مهندسی شیمی گرایش مهندسی پلیمردکتری تخصصی1376/04/08منسوختدوینمهندسی شیمی--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1908مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال و فرایندهای جداسازیدکتری تخصصی1376/04/08منسوختدوینمهندسی شیمی--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1910مهندسی شیمی گرایش ییوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمیدکتری تخصصی1376/04/08منسوختدوینمهندسی شیمی--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1960مهندسی صنایع گرایش اتوماسیوندکتری تخصصی1377/03/10منسوختدوینمهندسی صنایع--505فنی و مهندسیدانلود فایل
1954مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و مدیریت تولیددکتری تخصصی1377/03/10منسوختدوینمهندسی صنایع--505فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۹۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰