لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۶۹۰ مورد از کل ۵٬۸۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداریکارشناسی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینمنابع طبیعی258کشاورزیدانلود فایل
مهندسی منابع طبیعی-چوب شناسی و صنایع چوبکارشناسی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینمنابع طبیعی258کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینصنایع غذایی414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیکارشناسی پیوسته1392/03/19فعالبازنگریماشین های کشاورزی833کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریماشین های کشاورزی61کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریماشین های کشاورزی61کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسماندکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27فعالبازنگریماشین های کشاورزی840کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسمانددکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریماشین های کشاورزی61کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه هادکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریماشین های کشاورزی61کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مکانیزیسیون کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27فعالبازنگریماشین های کشاورزی840کشاورزیدانلود فایل