لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16425علوم حدیث گرایش کلام و عقایدکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13علوم انسانیدانلود فایل
2598ریاضی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینعلوم ریاضی--14000323علوم پایهدانلود فایل
2599ریاضیات و کاربردهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینعلوم ریاضی--14000323علوم پایهدانلود فایل
2600فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینفیزیک--14000323علوم پایهدانلود فایل
16414تفسیر رواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--14علوم انسانیدانلود فایل
16416علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--14علوم انسانیدانلود فایل
16417علوم و معارف نهج البلاغهدکتری تخصصی1400/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--14علوم انسانیدانلود فایل
16408آموزش کار و فناوریکارشناسی پیوسته1400/04/06فعالتدوینعلوم تربیتی--944علوم انسانیدانلود فایل
16437حفاظت اطلاعات نظامیکاردانی ناپیوسته1400/04/06فعالتدویننظامی و انتظامی--944علوم انسانیدانلود فایل
16419روان شناسی سلامتکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/06فعالتدوینروانشناسی--944علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۶۹۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰