لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
9061مهندسی خودرو گرایش الکترونیک و برق خودرودکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینمهندسی مکانیک--755فنی و مهندسیدانلود فایل
9195مهندسی خودرو گرایش الکترونیک و برق خودرودکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--308فنی و مهندسیدانلود فایل
1896مهندسی خودرو گرایش سازه و بدنه خودرودکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینمهندسی مکانیک--755فنی و مهندسیدانلود فایل
9193مهندسی خودرو گرایش سازه و بدنه خودرودکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--308فنی و مهندسیدانلود فایل
1897مهندسی خودرو گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرودکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینمهندسی مکانیک--755فنی و مهندسیدانلود فایل
9194مهندسی خودرو گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرودکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--308فنی و مهندسیدانلود فایل
1895مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه خودرودکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینمهندسی مکانیک--755فنی و مهندسیدانلود فایل
9192مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه خودرودکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--308فنی و مهندسیدانلود فایل
9062مهندسی خودرو گرایش مواد و روش های پیشرفته ساخت و تولید خودرودکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینمهندسی مکانیک--755فنی و مهندسیدانلود فایل
9196مهندسی خودرو گرایش مواد و روش های پیشرفته ساخت و تولید خودرودکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--308فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۶۹۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰