لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3320بیوتکنولوژی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریبه نژادی و بیوتکنولوژی--109کشاورزیدانلود فایل
3016بیوتکنولوژی کشاورزی - گیاهیدکتری تخصصی1382/01/17منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--805کشاورزیدانلود فایل
3118مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--563کشاورزیدانلود فایل
3127مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/10/26منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--421کشاورزیدانلود فایل
3236مهندسی کشاورزی -زیست فناوری کشاورزی(بیوتکنولوژی کشاورزی)کارشناسی پیوسته1389/02/11منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--670کشاورزیدانلود فایل
3410ژنتیک و به نژادی گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریبه نژادی و بیوتکنولوژی--109کشاورزیدانلود فایل
3411ژنتیک و به نژادی گیاهیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریبه نژادی و بیوتکنولوژی--109کشاورزیدانلود فایل
3067کشاورزی هسته ای گرایش اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--656کشاورزیدانلود فایل
3070کشاورزی هسته ای گرایش بیماریهای گیاهیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--656کشاورزیدانلود فایل
3071کشاورزی هسته ای گرایش جنگلدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--656کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۷۱ تا ۵٬۶۸۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰