لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5356ژئومورفولوژی گرایش نظریدکتری تخصصی1391/10/10منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--711علوم اجتماعیدانلود فایل
5538ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی نظریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/27فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--933علوم اجتماعیدانلود فایل
5539ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیطکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/27فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--933علوم اجتماعیدانلود فایل
5712ژئوپلیتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/25فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--308علوم اجتماعیدانلود فایل
2498ژنتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/15فعالبازنگریعلوم زیستی--950علوم پایهدانلود فایل
2609ژنتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/05/17فعالبازنگریعلوم زیستی--304علوم پایهدانلود فایل
2302ژنتیک مولکولیدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--171علوم پایهدانلود فایل
3410ژنتیک و به نژادی گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریبه نژادی و بیوتکنولوژی--109کشاورزیدانلود فایل
3411ژنتیک و به نژادی گیاهیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریبه نژادی و بیوتکنولوژی--109کشاورزیدانلود فایل
16165کارآفرینیدکتری تخصصی1394/04/16فعالبازنگریمدیریت--755علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۷۱ تا ۵٬۶۸۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰