لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1895مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه خودرودکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینمهندسی مکانیک--755فنی و مهندسیدانلود فایل
9192مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه خودرودکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--308فنی و مهندسیدانلود فایل
9062مهندسی خودرو گرایش مواد و روش های پیشرفته ساخت و تولید خودرودکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینمهندسی مکانیک--755فنی و مهندسیدانلود فایل
9196مهندسی خودرو گرایش مواد و روش های پیشرفته ساخت و تولید خودرودکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--308فنی و مهندسیدانلود فایل
9063مهندسی خودرو گرایش نگاه داشت و بازیافت خودرودکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینمهندسی مکانیک--755فنی و مهندسیدانلود فایل
9197مهندسی خودرو گرایش نگاه داشت و بازیافت خودرودکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریمهندسی مکانیک--308فنی و مهندسیدانلود فایل
1888مهندسی دریادکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینمهندسی مکانیک--755فنی و مهندسیدانلود فایل
1831مهندسی راه آهن گرایش خط و سازه های ریلیدکتری تخصصی1389/08/08فعالتدوینمهندسی عمران--675فنی و مهندسیدانلود فایل
1830مهندسی راه آهن گرایش ماشین های ریلیدکتری تخصصی1389/08/08فعالتدوینمهندسی عمران--675فنی و مهندسیدانلود فایل
1011مهندسی رنگ گرایش روکشهای سطحدکتری تخصصی1377/12/02منسوختدوینمهندسی پلیمر--516فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۷۱ تا ۵٬۶۸۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰