لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی کشتی (موتور)کارشناسی پیوسته1394/11/30فعالبازنگریمهندسی مکانیک--13941130فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کشتی (موتور)کارشناسی پیوسته1380/07/01منسوخبازنگریمهندسی عمران--414فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کشتی سازیکارشناسی پیوسته1373/10/11منسوختدوینمهندسی عمران--290فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کشتی-موتورکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینمهندسی عمران--414فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کنترل عملیات موشککارشناسی پیوسته1378/02/26فعالتدویننظامی و انتظامی--374فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی گیاهپزشکیکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریگیاه پزشکی--153کشاورزیدانلود فایل
موزهکارشناسی پیوسته1392/06/17فعالبازنگریهنرهای کاربردی--843هنر و معماریدانلود فایل
موزه داریکارشناسی پیوسته1372/12/08منسوختدوینهنرهای کاربردی--274هنر و معماریدانلود فایل
موسیقیکارشناسی پیوسته1367/02/18منسوختدوینموسیقی--129هنر و معماریدانلود فایل
موسیقی نظامیکارشناسی پیوسته1392/05/27فعالبازنگریموسیقی--840هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۶۱ تا ۵٬۶۷۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.