لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6973آموزش الهیاتکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریالهیات--869علوم انسانیدانلود فایل
6001ادیان و عرفاندکتری تخصصی1369/04/17فعالتدوینالهیات--130علوم انسانیدانلود فایل
6419الهیات و معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--189علوم انسانیدانلود فایل
6420الهیات و معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1374/11/08منسوختدوینالهیات--312علوم انسانیدانلود فایل
6156الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش فلسفه وکلامکارشناسی ارشد پیوسته1371/02/06فعالتدوینالهیات--236علوم انسانیدانلود فایل
6157الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش قران وحدیثکارشناسی ارشد پیوسته1371/02/06فعالتدوینالهیات--236علوم انسانیدانلود فایل
16048الهیات و معارف اسلامی و ارشاددکتری تخصصی1369/10/30فعالتدوینالهیات--211علوم انسانیدانلود فایل
6155الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد پیوسته1371/02/06فعالتدوینالهیات--236علوم انسانیدانلود فایل
6833الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیثکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--189علوم انسانیدانلود فایل
16078الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--189علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۶۱ تا ۵٬۶۷۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰