لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1777مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالیدکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--75فنی و مهندسیدانلود فایل
1778مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وریدکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--75فنی و مهندسیدانلود فایل
1879مهندسی طراحی محیط زیستدکتری تخصصی1396/09/04فعالتدوینمهندسی عمران--887فنی و مهندسیدانلود فایل
1507مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساختدکتری تخصصی1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--834فنی و مهندسیدانلود فایل
1509مهندسی عمران گرایش حمل و نقلدکتری تخصصی1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--834فنی و مهندسیدانلود فایل
9075مهندسی عمران گرایش حمل و نقلدکتری تخصصی1398/04/15فعالتدوینمهندسی عمران--13980415فنی و مهندسیدانلود فایل
1508مهندسی عمران گرایش راه و ترابریدکتری تخصصی1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--834فنی و مهندسیدانلود فایل
9076مهندسی عمران گرایش راه و ترابریدکتری تخصصی1398/04/15فعالتدوینمهندسی عمران--13980415فنی و مهندسیدانلود فایل
1506مهندسی عمران گرایش زلزلهدکتری تخصصی1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--834فنی و مهندسیدانلود فایل
1504مهندسی عمران گرایش سازهدکتری تخصصی1392/03/26فعالبازنگریمهندسی عمران--834فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۶۱ تا ۵٬۶۷۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰