لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5586مدیریت رسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/03فعالبازنگریفرهنگ , ارتباطات و رسانه--13961103علوم اجتماعیدانلود فایل
5589مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیاکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/07فعالبازنگریعلوم سیاسی--13961107علوم اجتماعیدانلود فایل
1880مهندسی ایمنی صنعتیکارشناسی پیوسته1396/11/08فعالبازنگریمهندسی صنایع--13961108فنی و مهندسیدانلود فایل
16217ادبیات عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/11فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--13961111علوم انسانیدانلود فایل
7277فرش گرایش تولیدکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/16فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13961116هنر و معماریدانلود فایل
7276فرش گرایش طراحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/16فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13961116هنر و معماریدانلود فایل
7278فرش گرایش مواد اولیه و رنگرزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/16فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13961116هنر و معماریدانلود فایل
7279فرش گرایش پژوهش در فرشکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/16فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13961116هنر و معماریدانلود فایل
16220فقه و حقوق جزاکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/12/09فعالبازنگریحقوق--13961209علوم انسانیدانلود فایل
16221فقه و حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/12/09فعالبازنگریحقوق--13961209علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۵۱ تا ۵٬۶۶۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰