لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001563ماشین‌های کشاورزی - مکانیزاسیون ماشین‌های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1375/08/27منسوختدوینکشاورزی--329علمی و کاربردیدانلود فایل
2001906مدیریت تلفیقی آفاتکارشناسی ناپیوسته1386/04/16منسوختدوینکشاورزی--95علمی و کاربردیدانلود فایل
2001113مراقبت از ذخایر و منابع آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینکشاورزی--145علمی و کاربردیدانلود فایل
2001422مراقبت از ذخایر و منابع آبزیانکاردانی ناپیوسته1387/08/19منسوختدوینکشاورزی--122علمی و کاربردیدانلود فایل
2001572مرتعکاردانی ناپیوسته1376/08/25منسوختدوینکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2001086مرتعکاردانی ناپیوسته1384/04/11منسوختدوینکشاورزی--51علمی و کاربردیدانلود فایل
2001901مرتعداریکارشناسی ناپیوسته1385/09/04منسوختدوینکشاورزی--80علمی و کاربردیدانلود فایل
2002750مهندسی فناوری منابع طبیعی - امور اراضیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینکشاورزی--258علمی و کاربردیدانلود فایل
2001083مکانیزاسیون ماشین های‌کشاورزیکاردانی ناپیوسته1384/03/28منسوختدوینکشاورزی--50علمی و کاربردیدانلود فایل
2001564مکانیزاسیون ماشین‌های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1375/08/27منسوختدوینکشاورزی--329علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۵۱ تا ۵٬۶۶۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰