لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2602زیست شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی پیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2607زیست شناسی گیاهیکارشناسی پیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
5677سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دورکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5678سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سیستم اطلاعات جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5674سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5667فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی و تغذیه ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5669فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی و تندرستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5668فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
16405معارف اسلامی و مدیریتکارشناسی ارشد پیوسته1400/02/05فعالبازنگریمدیریت--299علوم انسانیدانلود فایل
9158مهندسی شیمی گرایش پالایش زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالتدوینمهندسی شیمی--796فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۵۱ تا ۵٬۶۶۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰