لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3539مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدارکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--153کشاورزیدانلود فایل
3499مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
3280مهندسی تولیدات دامیکارشناسی ناپیوسته1370/10/15منسوختدوینعلوم دامی--231کشاورزیدانلود فایل
3215مهندسی تولیدات گیاهی - گیاهان دارویی و معطرکارشناسی پیوسته1389/02/11منسوختدوینتولیدات گیاهی--756کشاورزیدانلود فایل
3111مهندسی تولیدات گیاهی گرایش اصلاح گیاهان باغبانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/07/07منسوختدوینتولیدات گیاهی--93کشاورزیدانلود فایل
3283مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانیکارشناسی ناپیوسته1370/10/01فعالتدوینتولیدات گیاهی--230کشاورزیدانلود فایل
3112مهندسی تولیدات گیاهی گرایش تولید محصولات باغبانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/07/07منسوختدوینتولیدات گیاهی--93کشاورزیدانلود فایل
3282مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعتکارشناسی ناپیوسته1370/10/01فعالتدوینتولیدات گیاهی--230کشاورزیدانلود فایل
3216مهندسی صنایع مبلمانکارشناسی پیوسته1391/12/06فعالتدوینمنابع طبیعی--823کشاورزیدانلود فایل
3534مهندسی طبیعتکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/12/04فعالتدوینمنابع طبیعی--925کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۵۱ تا ۵٬۶۶۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰