لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
9088مهندسی متالورژی و مواددکتری تخصصی1396/10/17فعالتدوینمهندسی مواد و متالورژی--13961017فنی و مهندسیدانلود فایل
2472علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسیدکتری تخصصی1396/10/27فعالبازنگریعلوم زمین--13961027علوم پایهدانلود فایل
7272هنر اسلامی گرایش سفال و سرامیککارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13961030هنر و معماریدانلود فایل
7267هنر اسلامی گرایش مطالعات تاریخی هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13961030هنر و معماریدانلود فایل
7266هنر اسلامی گرایش مطالعات نظری هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13961030هنر و معماریدانلود فایل
7268هنر اسلامی گرایش مطالعات کتابت و نگارگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13961030هنر و معماریدانلود فایل
7315هنر اسلامی گرایش نگارگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--13961030هنر و معماریدانلود فایل
7271هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع فلزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13961030هنر و معماریدانلود فایل
7269هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع چوبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13961030هنر و معماریدانلود فایل
16210فلسفهکارشناسی پیوسته1396/11/02فعالبازنگریفلسفه--13961102علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۴۱ تا ۵٬۶۵۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰