لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3285مهندسی آبیاریکارشناسی ناپیوسته1370/10/15فعالتدوینعلوم و مهندسی آب--231کشاورزیدانلود فایل
3536مهندسی اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--153کشاورزیدانلود فایل
3107مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--837کشاورزیدانلود فایل
3109مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--837کشاورزیدانلود فایل
3108مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--837کشاورزیدانلود فایل
3106مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--837کشاورزیدانلود فایل
3295مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزیدکتری تخصصی1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--837کشاورزیدانلود فایل
3297مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستدکتری تخصصی1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--837کشاورزیدانلود فایل
3296مهندسی اقتصاد کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزیدکتری تخصصی1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--837کشاورزیدانلود فایل
3294مهندسی اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--837کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۴۱ تا ۵٬۶۵۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰