لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6032مشاورهدکتری تخصصی1374/12/06فعالتدوینمشاوره--458علوم انسانیدانلود فایل
5428مطالعات آمریکای شمالیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینعلوم سیاسی--755علوم اجتماعیدانلود فایل
5357مطالعات اسلامی ایرانی پیشرفتدکتری تخصصی1393/12/16فعالتدوینعلوم اجتماعی--753علوم اجتماعیدانلود فایل
2583مطالعات امنیت ایراندکتری تخصصی1397/10/02فعالتدویننظامی و انتظامی--778علوم پایهدانلود فایل
6054مطالعات ترجمه عربیدکتری تخصصی1393/06/16فعالتدوینزبان و ادبیات عربی--749علوم انسانیدانلود فایل
6994مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الهیات مسیحیدکتری تخصصی1389/03/22منسوختدوینعلوم حوزوی--672علوم انسانیدانلود فایل
16461مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الهیات مسیحیدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--40علوم انسانیدانلود فایل
6584مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامیدکتری تخصصی1389/03/22منسوختدوینعلوم حوزوی--672علوم انسانیدانلود فایل
5568مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیادکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینعلوم سیاسی--773علوم اجتماعیدانلود فایل
5569مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیهدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینعلوم سیاسی--773علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۴۱ تا ۵٬۶۵۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰