لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002487مهندسی فناوری منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002488مهندسی فناوری زراعت – تولید برنجکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002489مهندسی فناوری زراعت – تولید ذرتکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002490مهندسی فناوری دامپروری - پرورش اسبکارشناسی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--859علمی و کاربردیدانلود فایل
2002491مهندسی فناوری زراعت – تولید پنبهکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002492مهندسی فناوری منابع طبیعی – سامانه های اطلاعات جغرافیاییکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002493مهندسی فناوری شیلات گرایش فرآوری محصولات شیلاتیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000796مهندسی فناوری صنایع غذایی - گوشت و فرآورده های گوشتیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002495مهندسی فناوری زیستی مواد غذاییکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002496مهندسی فناوری ماشین های کشاورزی - ساخت و تولید ماشین های آبیاریکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰