لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3506مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاکدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--61کشاورزیدانلود فایل
3481مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--61کشاورزیدانلود فایل
3209مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک وحفاظت خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
3210مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
3505مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--61کشاورزیدانلود فایل
3482مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--61کشاورزیدانلود فایل
3324مدیریت و کنترل بیابانکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3325مدیریت و کنترل بیاباندکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3406مدیریت کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
3466مهندسی آب و خاککارشناسی پیوسته1385/01/15منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--13850115کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰