لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
9079ایمنی صنعتیکارشناسی پیوسته1396/09/05منسوخبازنگریمهندسی صنایع--13960905فنی و مهندسیدانلود فایل
16159مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/05فعالبازنگریمدیریت--13960905علوم انسانیدانلود فایل
16158مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/05فعالبازنگریمدیریت--13960905علوم انسانیدانلود فایل
16161مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تامینکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/05فعالبازنگریمدیریت--13960905علوم انسانیدانلود فایل
16160مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکردکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/05فعالبازنگریمدیریت--13960905علوم انسانیدانلود فایل
16163مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژهکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/05فعالبازنگریمدیریت--13960905علوم انسانیدانلود فایل
16204مدیریت اطلاعات و ارتباطاتکارشناسی پیوسته1396/09/08فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13960908علوم انسانیدانلود فایل
5593آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1396/09/12فعالبازنگریعلوم ورزشی--13960912علوم اجتماعیدانلود فایل
16164مدیریت صنعتیکارشناسی پیوسته1396/09/14فعالبازنگریمدیریت--13960914علوم انسانیدانلود فایل
16166فقه و حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1396/09/19فعالبازنگریعلوم حوزوی--13960919علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۲۱ تا ۵٬۶۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰