لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3076محیط زیست گرایش تنوع زیستیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3086مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاکدکتری تخصصی1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
3207مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
3503مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاکدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--61کشاورزیدانلود فایل
3479مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--61کشاورزیدانلود فایل
3502مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--61کشاورزیدانلود فایل
3206مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاهکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
3478مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--61کشاورزیدانلود فایل
3079مدیریت صنایع چوب و کاغذدکتری تخصصی1381/02/29منسوخبازنگریمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3087مدیریت منابع خاکدکتری تخصصی1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۲۱ تا ۵٬۶۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰