لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7163نوازندگی موسیقی جهانیکارشناسی پیوسته1392/05/27فعالبازنگریموسیقی--734هنر و معماریدانلود فایل
7256نوازندگی موسیقی جهانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/28فعالبازنگریموسیقی--912هنر و معماریدانلود فایل
7095نوازندگی موسیقی جهانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/13منسوخبازنگریموسیقی--733هنر و معماریدانلود فایل
2002104هتلداریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
5530هتلداریکارشناسی پیوسته1395/01/23فعالبازنگریگردشگری--893علوم اجتماعیدانلود فایل
7263هنر اسلامی گرایش مطالعات تاریخی هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--863هنر و معماریدانلود فایل
7262هنر اسلامی گرایش مطالعات نظری هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--863هنر و معماریدانلود فایل
7264هنر اسلامی گرایش مطالعات کتابت و نگارگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--863هنر و معماریدانلود فایل
7272هنر اسلامی گرایش سفال و سرامیککارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی--969هنر و معماریدانلود فایل
7267هنر اسلامی گرایش مطالعات تاریخی هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی--969هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۲۱ تا ۵٬۶۳۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰