لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5090مردم شناسیدکتری تخصصی1392/04/09فعالتدوینعلوم اجتماعی--729علوم اجتماعیدانلود فایل
7235مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخیدکتری تخصصی1386/06/17منسوختدوینمعماری--645هنر و معماریدانلود فایل
7236مرمت گرایش اشیای فرهنگی و تاریخیدکتری تخصصی1386/06/17فعالتدوینمعماری--645هنر و معماریدانلود فایل
7180مرمت گرایش مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخیدکتری تخصصی1392/06/31فعالبازنگریمعماری--863هنر و معماریدانلود فایل
6032مشاورهدکتری تخصصی1374/12/06فعالتدوینمشاوره--458علوم انسانیدانلود فایل
5428مطالعات آمریکای شمالیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینعلوم سیاسی--755علوم اجتماعیدانلود فایل
5357مطالعات اسلامی ایرانی پیشرفتدکتری تخصصی1393/12/16فعالتدوینعلوم اجتماعی--753علوم اجتماعیدانلود فایل
2583مطالعات امنیت ایراندکتری تخصصی1397/10/02فعالتدویننظامی و انتظامی--778علوم پایهدانلود فایل
6054مطالعات ترجمه عربیدکتری تخصصی1393/06/16فعالتدوینزبان و ادبیات عربی--749علوم انسانیدانلود فایل
6994مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الهیات مسیحیدکتری تخصصی1389/03/22منسوختدوینعلوم حوزوی--672علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۲۱ تا ۵٬۶۳۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰