لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
9168مهندسی پزشکی گرایش بیومتریالکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--155فنی و مهندسیدانلود فایل
9167مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیککارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--155فنی و مهندسیدانلود فایل
9165مهندسی پزشکی گرایش مهندسی اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--155فنی و مهندسیدانلود فایل
9169مهندسی پزشکی گرایش مهندسی بافتکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--155فنی و مهندسیدانلود فایل
9170مهندسی پزشکی گرایش مهندسی توانبخشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--155فنی و مهندسیدانلود فایل
9171مهندسی پزشکی گرایش مهندسی ورزشکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--155فنی و مهندسیدانلود فایل
16410مترجمی زبان اشاره ایرانیکاردانی ناپیوسته1400/01/29فعالتدوینزبانشناسی--941علوم انسانیدانلود فایل
16413مترجمی زبان اشاره ایرانیکارشناسی پیوسته1400/01/29فعالتدوینزبانشناسی--941علوم انسانیدانلود فایل
5673آب و هواشناسیدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
5681آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۱۱ تا ۵٬۶۲۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰