لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3377علوم ومهندسی شیلات گرایش بوم شناسی آبزیانکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3517علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27منسوخبازنگریصنایع غذایی--840کشاورزیدانلود فایل
3514علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27منسوخبازنگریصنایع غذایی--840کشاورزیدانلود فایل
3515علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش علوم مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27منسوخبازنگریصنایع غذایی--840کشاورزیدانلود فایل
3516علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27منسوخبازنگریصنایع غذایی--840کشاورزیدانلود فایل
3350علوم ومهندسی مرتعدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3064فرآورده های چند سازه چوبدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3065فیزیولوژی دامدکتری تخصصی1382/11/28منسوختدوینعلوم دامی--79کشاورزیدانلود فایل
3077محیط زیست گرایش آمایش سرزمیندکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3078محیط زیست گرایش الودگی محیط زیستدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۱۱ تا ۵٬۶۲۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰