لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16037مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گازدکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینمدیریت--668علوم انسانیدانلود فایل
16375مدیریت مرزدکتری تخصصی1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--793علوم انسانیدانلود فایل
3087مدیریت منابع خاکدکتری تخصصی1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--565کشاورزیدانلود فایل
3506مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاکدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3505مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3325مدیریت و کنترل بیاباندکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
5558مدیریت ورزشیدکتری تخصصی1395/12/21فعالبازنگریعلوم ورزشی--923علوم اجتماعیدانلود فایل
5377مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویداد های ورزشیدکتری تخصصی1393/04/31منسوختدوینعلوم ورزشی--620علوم اجتماعیدانلود فایل
5376مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحیدکتری تخصصی1393/04/31منسوختدوینعلوم ورزشی--620علوم اجتماعیدانلود فایل
5378مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و رسانه های ورزشیدکتری تخصصی1393/04/31منسوختدوینعلوم ورزشی--620علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۱۱ تا ۵٬۶۲۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰