لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5542جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--926علوم اجتماعیدانلود فایل
5544جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش کاربری اراضی و ممیزی املاککارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--926علوم اجتماعیدانلود فایل
5555سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دورکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--926علوم اجتماعیدانلود فایل
5554سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سیستم اطلاعات جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--926علوم اجتماعیدانلود فایل
1791مهندسی پلیمرکارشناسی پیوسته1396/01/29فعالبازنگریمهندسی پلیمر--927فنی و مهندسیدانلود فایل
16085علوم قرآن و حدیثدکتری تخصصی1396/01/30فعالبازنگریالهیات--928علوم انسانیدانلود فایل
16115فقه و حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1396/02/03منسوخبازنگریعلوم حوزوی--929علوم انسانیدانلود فایل
16087فلسفه گرایش فلسفه عصر جدیددکتری تخصصی1396/02/12منسوخبازنگریفلسفه--930علوم انسانیدانلود فایل
16088فلسفه گرایش فلسفه معاصردکتری تخصصی1396/02/12منسوخبازنگریفلسفه--930علوم انسانیدانلود فایل
16086فلسفه گرایش فلسفه یونان و قرون وسطیدکتری تخصصی1396/02/12منسوخبازنگریفلسفه--930علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۶۱ تا ۵٬۵۷۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰