لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2003070مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردیکارشناسی ناپیوسته1399/10/30فعالبازنگریبرق و کامپیوتر--63فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003080مهندسی حرفه ای ایمنی صنعتیکارشناسی ناپیوسته1399/10/30فعالبازنگریعلوم مهندسی--63فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003090مهندسی حرفه ای مکانیک ماشین های کشاورزیکارشناسی ناپیوسته1399/10/30فعالبازنگریکشاورزی--63فنی و حرفه ایدانلود فایل
16493آموزش زبان فارسیکارشناسی پیوسته1399/11/05فعالتدوینزبانشناسی--793علوم انسانیدانلود فایل
16378آینده پژوهی گرایش انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--793علوم انسانیدانلود فایل
16377آینده پژوهی گرایش دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--793علوم انسانیدانلود فایل
16399ادبیات تطبیقی فارسی / عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینزبان و ادبیات عربی--793علوم انسانیدانلود فایل
16432روانشناسی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینروانشناسی--786علوم انسانیدانلود فایل
16492فلسفه اسلامی معاصردکتری تخصصی1399/11/05فعالتدوینعلوم حوزوی--793علوم انسانیدانلود فایل
16412فلسفه ریاضیدکتری تخصصی1399/11/05فعالتدوینعلوم حوزوی--793علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۶۱ تا ۵٬۵۷۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰