لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7158نمایش عروسکیکارشناسی پیوسته1365/03/03منسوختدوینهنرهای نمایشی--184هنر و معماریدانلود فایل
7156کارگردانیکارشناسی پیوسته1365/03/03فعالتدوینهنرهای نمایشی--184هنر و معماریدانلود فایل
4009جراحی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07منسوختدوینعلوم درمانگاهی--50دامپزشکیدانلود فایل
4011علوم تشریحی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07منسوختدوینعلوم پایه--50دامپزشکیدانلود فایل
4008پاتولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07فعالتدوینپاتوبیولوژی--50دامپزشکیدانلود فایل
3211زراعت و اصلاح نباتاتکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینتولیدات گیاهی--52کشاورزیدانلود فایل
3268مهندسی منابع طبیعی - علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش بیولوژی وحفاظت چوبکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینمنابع طبیعی--52کشاورزیدانلود فایل
3267مهندسی منابع طبیعی - علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش خمیر وکاغذکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینمنابع طبیعی--52کشاورزیدانلود فایل
3266مهندسی منابع طبیعی - علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش صنایع چوبکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینمنابع طبیعی--52کشاورزیدانلود فایل
3221مهندسی کشاورزی - آب گرایش آبیاری زهکشیکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--52کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰