لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16242آموزش زبان آلمانیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--861علوم انسانیدانلود فایل
6046آموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصی1371/09/15منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--248علوم انسانیدانلود فایل
6047آموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصی1392/09/24فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--848علوم انسانیدانلود فایل
16481آموزش زبان روسیدکتری تخصصی1400/04/13فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--158علوم انسانیدانلود فایل
6048آموزش زبان روسیدکتری تخصصی1386/04/02منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--637علوم انسانیدانلود فایل
6741آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زباناندکتری تخصصی1394/11/24فعالتدوینزبانشناسی--871علوم انسانیدانلود فایل
16123آموزش زبان فرانسهدکتری تخصصی1395/11/11فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--131علوم انسانیدانلود فایل
6049آموزش زبان فرانسهدکتری تخصصی1387/08/11منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--696علوم انسانیدانلود فایل
6057آموزش عالی - اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
6058آموزش عالی - برنامه ریزی توسعه آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰