لیست کامل رشته ها


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵٬۷۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
ادبیات نمایشیکارشناسی پیوسته1365/03/03منسوختدوینهنرهای نمایشی184هنر و معماریدانلود فایل
بازیگریکارشناسی پیوسته1365/03/03منسوختدوینهنرهای نمایشی184هنر و معماریدانلود فایل
صحنه آرائیکارشناسی پیوسته1365/03/03فعالتدوینهنرهای نمایشی184هنر و معماریدانلود فایل
نمایشکارشناسی پیوسته1365/03/03فعالتدوینهنرهای نمایشی46هنر و معماریدانلود فایل
نمایش عروسکیکارشناسی پیوسته1365/03/03منسوختدوینهنرهای نمایشی184هنر و معماریدانلود فایل
کارگردانیکارشناسی پیوسته1365/03/03فعالتدوینهنرهای نمایشی184هنر و معماریدانلود فایل
جراحی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07منسوختدوینعلوم درمانگاهی50دامپزشکیدانلود فایل
علوم تشریحی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07منسوختدوینعلوم پایه50دامپزشکیدانلود فایل
پاتولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07فعالتدوینپاتوبیولوژی50دامپزشکیدانلود فایل
زراعت و اصلاح نباتاتکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینتولیدات گیاهی52کشاورزیدانلود فایل