لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7150نقاشیکارشناسی پیوسته1393/05/14منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--14هنر و معماریدانلود فایل
7162نوازندگی موسیقی ایرانیکارشناسی پیوسته1392/05/27فعالبازنگریموسیقی--734هنر و معماریدانلود فایل
7123طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچهکارشناسی پیوسته1364/10/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--70هنر و معماریدانلود فایل
7122طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی بافت پارچهکارشناسی پیوسته1364/10/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--70هنر و معماریدانلود فایل
7132کتابت ونگارگری گرایش نگارگریکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--560هنر و معماریدانلود فایل
7134کتابت ونگارگری گرایش طراحی سنتیکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--560هنر و معماریدانلود فایل
7133کتابت و نگارگری گرایش خوشنویسیکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--560هنر و معماریدانلود فایل
7103ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1376/01/31منسوختدوینهنرهای تجسمی--489هنر و معماریدانلود فایل
7104ارتباط تصویری گرایش تصویرسازیکارشناسی پیوسته1376/01/31منسوختدوینهنرهای تجسمی--489هنر و معماریدانلود فایل
1855دریانوردیکاردانی ناپیوسته1367/09/12منسوختدوینمهندسی عمران--281فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰