لیست کامل رشته ها


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵٬۷۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
نقاشیکارشناسی پیوسته1362/02/07منسوخبازنگریهنرهای تجسمی13620207هنر و معماریدانلود فایل
نقاشی گرایش نقاشی دیواریکارشناسی پیوسته1362/02/07منسوخبازنگریهنرهای تجسمی13620207هنر و معماریدانلود فایل
نقاشی گرایش نقاشی عمومیکارشناسی پیوسته1362/02/07منسوخبازنگریهنرهای تجسمی13620207هنر و معماریدانلود فایل
نقاشیکارشناسی پیوسته1393/05/14منسوخبازنگریهنرهای تجسمی7هنر و معماریدانلود فایل
نوازندگی موسیقی ایرانیکارشناسی پیوسته1392/05/27فعالبازنگریموسیقی840هنر و معماریدانلود فایل
طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچهکارشناسی پیوسته1364/10/28منسوختدوینهنرهای کاربردی31هنر و معماریدانلود فایل
طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی بافت پارچهکارشناسی پیوسته1364/10/28منسوختدوینهنرهای کاربردی31هنر و معماریدانلود فایل
کتابت ونگارگری گرایش نگارگریکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی414هنر و معماریدانلود فایل
کتابت ونگارگری گرایش طراحی سنتیکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی414هنر و معماریدانلود فایل
کتابت و نگارگری گرایش خوشنویسیکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی414هنر و معماریدانلود فایل