لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آمار حیاتیدکتری تخصصی1370/06/30منسوختدوینآمار--94علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیدکتری تخصصی1393/11/18فعالتدوینعلوم ریاضی--858علوم پایهدانلود فایل
آموزش زبان آلمانیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--861علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصی1371/09/15منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--248علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصی1392/09/24فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--848علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان روسیدکتری تخصصی1386/04/02فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--637علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زباناندکتری تخصصی1394/11/24فعالتدوینزبانشناسی--871علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان فرانسهدکتری تخصصی1395/11/11فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--131علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان فرانسهدکتری تخصصی1387/08/11منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--696علوم انسانیدانلود فایل
آموزش عالی - اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.