لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16351آموزش زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--1057علوم انسانیدانلود فایل
2061آموزش شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/04/04فعالتدوینشیمی--613علوم پایهدانلود فایل
2510آموزش علوم تجربیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم زیستی--760علوم پایهدانلود فایل
2506آموزش فیزیککارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریفیزیک--760علوم پایهدانلود فایل
7317آموزش هنرکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریهنرهای کاربردی--760هنر و معماریدانلود فایل
6919آموزش کودکان استثناییکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریعلوم تربیتی--760علوم انسانیدانلود فایل
2002908آواز جهانیکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--30علمی و کاربردیدانلود فایل
2001339اجرای ساختمانهای بتنیکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینصنعت--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
1980اجزاء دقیق گرایش سنسورهای اینرسی مکانیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/02/24منسوختدویننظامی و انتظامی--842فنی و مهندسیدانلود فایل
1981اجزاء دقیق گرایش سنسورهای اینرسی میکرو الکترومکانیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/02/24منسوختدویننظامی و انتظامی--842فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰