لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آسیب شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1387/08/11فعالتدوینپاتوبیولوژی--696دامپزشکیدانلود فایل
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1396/09/12فعالبازنگریعلوم ورزشی--13960912علوم اجتماعیدانلود فایل
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امداد گر ورزشیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش تربیت بدنی ویژهدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1397/09/28فعالتدوینآمار--13970928علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1398/11/20فعالبازنگریآمار--140علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1368/06/19منسوختدوینآمار--164علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1390/02/10منسوخبازنگریآمار--780علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1397/03/01فعالبازنگریآمار--13970301علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.