لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2056آمار بیمهکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27منسوختدوینآمار--407علوم پایهدانلود فایل
2057آمار بیمهکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/10منسوخبازنگریآمار--454علوم پایهدانلود فایل
2003آمار حیاتیدکتری تخصصی1370/06/30منسوختدوینآمار--175علوم پایهدانلود فایل
2426آمار رسمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/03/20فعالتدوینآمار--774علوم پایهدانلود فایل
2058آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/10منسوختدوینآمار--454علوم پایهدانلود فایل
2419آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریآمار--171علوم پایهدانلود فایل
2657آمار و سنجش آموزشیکارشناسی پیوسته1400/10/05فعالبازنگریآمار--313علوم پایهدانلود فایل
2158آمار و سنجش آموزشیکارشناسی پیوسته1388/03/31منسوختدوینآمار--662علوم پایهدانلود فایل
2570آمار گرایش آمار اجتماعی و اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27منسوختدوینآمار--407علوم پایهدانلود فایل
2648آمار گرایش آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01منسوخبازنگریآمار--171علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰