لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
تغذیه دامدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی--414کشاورزیدانلود فایل
تکثیر و پرورش آبزیاندکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
جنگلداریدکتری تخصصی1373/12/17منسوختدوینمنابع طبیعی--294کشاورزیدانلود فایل
حشره شناسی کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
حفاظت و اصلاح چوبدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
دامپروریدکتری تخصصی1370/06/30منسوختدوینعلوم دامی--94کشاورزیدانلود فایل
زراعتدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
سازه های آبیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--414کشاورزیدانلود فایل
شیلاتدکتری تخصصی1373/07/17منسوختدوینمنابع طبیعی--284کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.