لیست کامل رشته ها


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵٬۸۱۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش مخاطرات آب و هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوختدوینعلوم جغرافیایی744علوم اجتماعیدانلود فایل
آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعالبازنگریعلوم جغرافیایی13960123علوم اجتماعیدانلود فایل
آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیمکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعالبازنگریعلوم جغرافیایی13960123علوم اجتماعیدانلود فایل
آب و هواشناسی گرایش سینوپتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعالبازنگریعلوم جغرافیایی13960123علوم اجتماعیدانلود فایل
آبادانی روستاهاکارشناسی پیوسته1379/07/10منسوختدوینمهندسی عمران400فنی و مهندسیدانلود فایل
آبخیزداریکاردانی ناپیوسته1388/08/17منسوخبازنگریکشاورزی144علمی و کاربردیدانلود فایل
آبخیزداریکاردانی ناپیوسته1376/08/25منسوختدوینکشاورزی349علمی و کاربردیدانلود فایل
آبخیزداری ـ فرسایش و رسوبکارشناسی ناپیوسته1391/06/19منسوختدوینکشاورزی94علمی و کاربردیدانلود فایل
آبیاری و زهکشیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب414کشاورزیدانلود فایل
آتش نشانی و خدمات ایمنی با گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسی ناپیوسته1385/03/06منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی69علمی و کاربردیدانلود فایل