لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5382باستان شناسی گرایش دوران اسلامیدکتری تخصصی1374/07/30منسوختدوینباستان شناسی--450علوم اجتماعیدانلود فایل
5723باستان شناسی گرایش دوران اسلامیدکتری تخصصی1400/10/05فعالبازنگریباستان شناسی--313علوم اجتماعیدانلود فایل
5383باستان شناسی گرایش دوران تاریخیدکتری تخصصی1374/07/30منسوختدوینباستان شناسی--450علوم اجتماعیدانلود فایل
5414باستان شناسی گرایش دوران تاریخیکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/05فعالتدوینباستان شناسی--103علوم اجتماعیدانلود فایل
5724باستان شناسی گرایش دوران تاریخیدکتری تخصصی1400/10/05فعالبازنگریباستان شناسی--313علوم اجتماعیدانلود فایل
5381باستان شناسی گرایش پیش از تاریخدکتری تخصصی1374/07/30منسوختدوینباستان شناسی--450علوم اجتماعیدانلود فایل
5413باستان شناسی گرایش پیش از تاریخکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/05منسوختدوینباستان شناسی--103علوم اجتماعیدانلود فایل
5719باستان شناسی گرایش پیش از تاریخکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریباستان شناسی--313علوم اجتماعیدانلود فایل
5722باستان شناسی گرایش پیش از تاریخدکتری تخصصی1400/10/05فعالبازنگریباستان شناسی--313علوم اجتماعیدانلود فایل
2003059ارتباطات و فناوری اطلاعاتکاردانی ناپیوسته1399/12/11فعالتدوینبرق و کامپیوتر--67فنی و حرفه ایدانلود فایل
نمایش ۲۰۱ تا ۲۱۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰