لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5458جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1395/08/16منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--147علوم اجتماعیدانلود فایل
5672جغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5041جغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری تخصصی1377/01/30منسوختدوینعلوم جغرافیایی--503علوم اجتماعیدانلود فایل
5462جغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری تخصصی1395/08/16منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--147علوم اجتماعیدانلود فایل
5044جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستاییدکتری تخصصی1391/06/19منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--696علوم اجتماعیدانلود فایل
5043جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستاییدکتری تخصصی1391/06/19منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--696علوم اجتماعیدانلود فایل
5045جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش نظام سیاستگذاری در برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1391/06/19منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--696علوم اجتماعیدانلود فایل
5046جغرافیا وبرنامه ریزی شهریدکتری تخصصی1392/03/12منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--726علوم اجتماعیدانلود فایل
5675جغرافیای سیاسیدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5047جغرافیای سیاسیدکتری تخصصی1377/01/30منسوختدوینعلوم جغرافیایی--503علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۲۰۱ تا ۲۱۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰