لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001029نرم افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته1381/04/15منسوختدوینصنعت--7علمی و کاربردیدانلود فایل
2001027هوانوردیکاردانی ناپیوسته1381/04/15منسوختدوینصنعت--7علمی و کاربردیدانلود فایل
2003003حسابداریکاردانی پیوسته1397/12/06فعالبازنگریعلوم انسانی--8فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003004مکاترونیک صنعتیکاردانی پیوسته1398/01/26فعالتدوینعلوم مهندسی--9فنی و حرفه ایدانلود فایل
4004بیماریهای داخلی دامهای بزرگدکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--10دامپزشکیدانلود فایل
4005بیماریهای داخلی دامهای کوچکدکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--10دامپزشکیدانلود فایل
4006بیماریهای طیوردکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--10دامپزشکیدانلود فایل
1111111فاقد ارزشدیپلم1398/08/29منسوخ11--101-
4049بافت شناسی دامپزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/04/02فعالتدوینعلوم پایه--11دامپزشکیدانلود فایل
4059علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی پیوسته1394/05/10فعالبازنگریپاتوبیولوژی--12دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰