لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001آماردکتری تخصصی1368/06/19منسوختدوینآمار--314علوم پایهدانلود فایل
2002آماردکتری تخصصی1390/02/10منسوخبازنگریآمار--678علوم پایهدانلود فایل
2051آمارکاردانی ناپیوسته1372/01/22فعالتدوینآمار--396علوم پایهدانلود فایل
2474آماردکتری تخصصی1397/03/01فعالبازنگریآمار--985علوم پایهدانلود فایل
2574آمارکارشناسی پیوسته1399/06/29فعالتدوینآمار--1065علوم پایهدانلود فایل
2157آمارکارشناسی پیوسته1379/04/19منسوختدوینآمار--542علوم پایهدانلود فایل
2196آمارکارشناسی ناپیوسته1383/06/28فعالتدوینآمار--592علوم پایهدانلود فایل
2595آمار اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/08/11فعالبازنگریآمار--790علوم پایهدانلود فایل
2596آمار اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/02فعالبازنگریآمار--797علوم پایهدانلود فایل
2476آمار اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/27منسوخبازنگریآمار--991علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰