لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
بوم شناسی زراعی (اگرو اکولوژی)دکتری تخصصی1388/06/07منسوختدوینتولیدات گیاهی--731کشاورزیدانلود فایل
بوم شناسی آبزیاندکتری تخصصی1393/11/18منسوختدوینمنابع طبیعی--858کشاورزیدانلود فایل
بیابان زداییدکتری تخصصی1385/06/21منسوختدوینمنابع طبیعی--142کشاورزیدانلود فایل
بیماری شناسی گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
بیماری شناسی گیاهیدکتری تخصصی1388/02/26منسوختدوینگیاه پزشکی--719کشاورزیدانلود فایل
بیماری شناسی گیاهی گرایش کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهیدکتری تخصصی1388/02/26منسوختدوینگیاه پزشکی--719کشاورزیدانلود فایل
بیوتکنولوژی کشاورزی - گیاهیدکتری تخصصی1382/01/17منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--1382کشاورزیدانلود فایل
بیولوژی و آناتومی چوبدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
ترویج کشاورزیدکتری تخصصی1384/04/07منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--114کشاورزیدانلود فایل
ترویج و آموزش کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.