لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002797حسابداری با گرایش حسابداری صنعتیکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002796حسابداری با گرایش حسابداری مالیکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002794حسابداری با گرایش حسابداری مالیاتیکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2003056نقاشیکاردانی پیوسته1399/10/08فعالبازنگریهنر--54فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003064نقاشیکارشناسی ناپیوسته1399/10/08فعالتدوینهنر--54فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003052هتلداریکاردانی ناپیوسته1399/10/08فعالتدوینعلوم انسانی--54فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003057گرافیککارشناسی ناپیوسته1399/10/08فعالبازنگریهنر--54فنی و حرفه ایدانلود فایل
5638مخاطرات محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/30فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--55علوم اجتماعیدانلود فایل
2003066مهندسی حرفه ای صنایع شیمیاییکارشناسی ناپیوسته1399/10/15فعالبازنگریعلوم مهندسی--56فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003078مهندسی حرفه ای مواد ریخته گریکارشناسی ناپیوسته1399/10/15فعالبازنگریعلوم مهندسی--56فنی و حرفه ایدانلود فایل
نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰