لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5028تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشیدکتری تخصصی1373/02/04منسوختدوینعلوم ورزشی--425علوم اجتماعیدانلود فایل
5027تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیدکتری تخصصی1373/02/04منسوختدوینعلوم ورزشی--425علوم اجتماعیدانلود فایل
5032تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشیدکتری تخصصی1384/08/07منسوختدوینعلوم ورزشی--619علوم اجتماعیدانلود فایل
5024تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1385/10/09منسوختدوینعلوم ورزشی--636علوم اجتماعیدانلود فایل
5025تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشیدکتری تخصصی1385/10/09منسوختدوینعلوم ورزشی--636علوم اجتماعیدانلود فایل
6050ترجمهدکتری تخصصی1388/12/22فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--669علوم انسانیدانلود فایل
3519ترویج و آموزش کشاورزی گرایش آموزش کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--563کشاورزیدانلود فایل
3520ترویج و آموزش کشاورزی گرایش ترویج کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--563کشاورزیدانلود فایل
3018ترویج کشاورزیدکتری تخصصی1384/04/07منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--221کشاورزیدانلود فایل
6552تصوف و عرفان اسلامیدکتری تخصصی1388/02/26منسوختدوینعلوم حوزوی--661علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۷۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰