لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2082اقلیم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/04/25منسوختدوینعلوم زمین--163علوم پایهدانلود فایل
2001آماردکتری تخصصی1368/06/19منسوختدوینآمار--164علوم پایهدانلود فایل
2067شیمی گرایش شیمی آلیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/07/09منسوختدوینشیمی--167علوم پایهدانلود فایل
2069شیمی گرایش شیمی تجزیهکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/07/09منسوختدوینشیمی--167علوم پایهدانلود فایل
2070شیمی گرایش شیمی فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1368/07/09منسوختدوینشیمی--167علوم پایهدانلود فایل
2068شیمی گرایش شیمی معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/07/09منسوختدوینشیمی--167علوم پایهدانلود فایل
2219شیمی گرایش شیمی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/07/09منسوختدوینشیمی--167علوم پایهدانلود فایل
5149تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/07/16منسوختدوینعلوم ورزشی--168علوم اجتماعیدانلود فایل
5298علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعیکارشناسی پیوسته1368/08/28منسوختدوینعلوم اجتماعی--174علوم اجتماعیدانلود فایل
5294علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعیکارشناسی پیوسته1368/08/28منسوختدوینعلوم اجتماعی--174علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰