لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5021تاریخ گرایش تاریخ اسلامدکتری تخصصی1369/10/02فعالتدوینعلوم تاریخی--209علوم اجتماعیدانلود فایل
5019تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسلامدکتری تخصصی1369/10/02فعالتدوینعلوم تاریخی--209علوم اجتماعیدانلود فایل
5020تاریخ گرایش تاریخ ایران قبل از اسلامدکتری تخصصی1369/10/02فعالتدوینعلوم تاریخی--209علوم اجتماعیدانلود فایل
5029تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشیدکتری تخصصی1384/12/06منسوختدوینعلوم ورزشی--569علوم اجتماعیدانلود فایل
5030تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رشد و تکامل و یادگیری حرکتیدکتری تخصصی1375/12/19منسوختدوینعلوم ورزشی--336علوم اجتماعیدانلود فایل
5031تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتیدکتری تخصصی1384/08/21منسوختدوینعلوم ورزشی--562علوم اجتماعیدانلود فایل
5028تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشیدکتری تخصصی1373/02/04منسوختدوینعلوم ورزشی--276علوم اجتماعیدانلود فایل
5027تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیدکتری تخصصی1373/02/04منسوختدوینعلوم ورزشی--276علوم اجتماعیدانلود فایل
5032تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشیدکتری تخصصی1384/08/07منسوختدوینعلوم ورزشی--561علوم اجتماعیدانلود فایل
5024تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1385/10/09منسوختدوینعلوم ورزشی--611علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰