لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6056آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--1079علوم انسانیدانلود فایل
5627آموزش علوم اجتماعیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم اجتماعی--760علوم اجتماعیدانلود فایل
2510آموزش علوم تجربیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم زیستی--760علوم پایهدانلود فایل
2197آموزش علوم تجربیکارشناسی ناپیوسته1383/09/14منسوختدوینآمار--596علوم پایهدانلود فایل
2506آموزش فیزیککارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریفیزیک--760علوم پایهدانلود فایل
2579آموزش فیزیککارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریفیزیک--1057علوم پایهدانلود فایل
2123آموزش فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1384/05/22فعالتدوینفیزیک--617علوم پایهدانلود فایل
16236آموزش محیط زیستدکتری تخصصی1397/03/30فعالتدوینعلوم تربیتی--988علوم انسانیدانلود فایل
16235آموزش محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/06فعالبازنگریعلوم تربیتی--989علوم انسانیدانلود فایل
9008آموزش مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/05/10فعالتدوینمهندسی صنایع--937فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰